ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Υπογραμμίζεται ότι τα εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας Προγράμματα Σπουδών και το αντίστοιχο δοκιμασμένο Εκπαιδευτικό Υλικό του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε παιδαγωγικά και γλωσσολογικά η ανάπτυξη του «Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης» (Π.Η.Μ.). Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα των διαφόρων επιπέδων του Π.Η.Μ. προέρχονται, σε μεγάλο βαθμό, από τα περιεχόμενα συγκεκριμένων βιβλίων του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών», αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά.

Οι Διαδρομές Α΄ και Β΄ και τα επίπεδα του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης* συνδέονται, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό, με συγκεκριμένα βιβλία και CDRoms του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών», έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Πίνακας 1: Ενδεικτική αντιστοίχιση Εκπαιδευτικού Υλικού με τις Διαδρομές και τα Επίπεδα του Π. Η. Μ.

Επίπεδα ΚΕΠΑ και Π.Η.Μ.Διαδρομές Γλωσσικού ΠεριεχομένουΙστορικοπολιτισμικά Στοιχεία
Α΄ Διαδρομή Β΄ Διαδρομή
Για μαθητές ηλικίας 6 ετών και άνω Για (ψευδο)αρχάριους ηλικίας 12 ετών και άνω Για μαθητές ηλικίας 9 ετών και άνω
Α1 Μαργαρίτα, τεύχη 1 & 2 και 3 και τα αντίστοιχα CDRoms   Μυθοχώρα και το αντίστοιχο CDRom
Α2 Μαργαρίτα, τεύχη 3, 4 και 5 και τα αντίστοιχα CDRoms Ελληνικά με την παρέα μου 1
Β1 Μαργαρίτα, τεύχη 5, 6 και 7 και τα αντίστοιχα CDRoms Ελληνικά με την παρέα μου 2 Ιστοριοδρομίες Ι Ιστοριοδρομίες ΙΙ και το αντίστοιχο CDRom
Β2 Βήματα Μπροστά, τεύχη 1 & 2  

 

ΚΕΠΑ= Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

 

pim