«Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά»

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 2007-2013) και επιβλέπεται από το ΥΠΑΙΘ (Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης) και από την Ενιαία Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ). (MIS 303141)

Προϋπολογισμός: 3.400.809,97€

Ημερομηνία έναρξης: 4 Φεβρουαρίου 2011

Ημερομηνία λήξης: 30 Σεπτεμβρίου 2014

Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Eπιστημονικά Υπεύθυνοι:

  • Μιχάλης Δαμανάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης (2011 - Μάρτιος 2012)

  • Ασπασία Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης (Μάρτιος 2012 - Σεπτέμβριος 2014)

 

Στοχοθεσία του Έργου

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνομάθειας των Ελλήνων της διασποράς

  • μέσω της διαμόρφωσης ενός προτύπου συστήματος διδασκαλίας των Ελλήνων της διασποράς με άξονα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  • και με αναβάθμιση της επιμόρφωσης των διδασκόντων στο εξωτερικό (με έμφαση στους έλληνες της διασποράς ως δυνητικούς διδάσκοντες),

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων ομάδων Ελλήνων της διασποράς που εμφανίζουν ειδικές ανάγκες λόγω του γεωπολιτικού και κοινωνικο- οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν.