ΔΡΑΣΗ Β2: Επιμορφωτικά σεμινάρια στην Κρήτη (2011-13)

 

1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ (2- 17 Απριλίου 2011)

Στo πλαίσιο του έργου  οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 30 ομογενείς εκπαιδευτικούς (5 άνδρες και 25 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 2 Απριλίου έως 17 Απριλίου 2011. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: είκοσι τρεις (23) από Αυστραλία, πέντε (5) από Αφρική και δύο (2) από Λ. Αμερική.
Το σεμινάριο περιλάμβανε 65 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 14 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:
 
1. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
2. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.
3. Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
4. Ενημέρωση των επιμορφούμενων για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.
 

 

2) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ (2-17 Ιουλίου 2011)

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 30 ομογενείς εκπαιδευτικούς (4 άνδρες και 26 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 2 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2011. Οι  εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: δεκαπέντε (15) από Η.Π.Α, εφτά (7) από Καναδά, δύο (2) από Γερμανία, τέσσερις (4) από Μ. Βρετανία, ένας (1) από Τουρκία και ένας (1) από Ρωσία.
Το σεμινάριο περιελάμβανε 72 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και του πολιτισμού, καθώς και 14 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:
 
1. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
2. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.
3. Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
4. Ενημέρωση των επιμορφούμενων για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.
 
Στο περιεχόμενο του Σεμιναρίου περιλαμβάνεται επίσης και η παρακολούθηση των εργασιών της «Διημερίδας για την Ηλεκτρονική μάθηση» διάρκειας 18 ωρών, η οποία υλοποιήθηκε στις 8 & 9 Ιουλίου 2011 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

 

3) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ  (7- 22 Ιανουαρίου 2012)

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 29 ομογενείς εκπαιδευτικούς (6 άνδρες και 23 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 7 έως 22 Ιανουαρίου 2012. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: Αυστραλία (21 εκπ/κοί), Ν. Αφρική (4 εκπ/κοί) και Λ. Αμερική (4 εκπ/κοί).
Το σεμινάριο Επιμόρφωσης περιλάμβανε 67 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 14 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:
 
1. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
2. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.
3. Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
4. Ενημέρωση των επιμορφούμενων για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.

 

 

4) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ (2-14 Ιουλίου 2012)

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 30 ομογενείς εκπαιδευτικούς (5 άνδρες και 25 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 2 έως 14 Ιουλίου 2012. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: Γερμανία (5 εκπ/κοί), Η.Π.Α (13 εκπ/κοί, Μ. Βρετανία (2 εκπ/κοί),  Καναδάς (8 εκπ/κοί), Τουρκία (1 εκπ/κός) και Σουηδία (1 εκπ/κός).
Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης περιλάμβανε 49 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 10 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:
1.    Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
2.    Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.
3.    Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
4.    Ενημέρωση για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.
Στο περιεχόμενο του Σεμιναρίου περιλαμβάνεται επίσης και η παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου «Ηλεκτρονική μάθηση στην Ελληνική Διασπορά» διάρκειας 15 ωρών, το οποίο υλοποιήθηκε στις 13 & 14 Ιουλίου 2012.

5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ  (7- 18 Ιανουαρίου 2013)

 

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 27 ομογενείς εκπαιδευτικούς (11 άνδρες και 16 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, διάρκειας περίπου 2 εβδομάδων. Το  «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών»  πραγματοποιήθηκε από 7 έως 18 Ιανουαρίου 2013. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν τις εξής χώρες: 22 από Αυστραλία, 4 από Νότια Αφρική και ένας από Μοζαμβίκη.
 
Το σεμινάριο Επιμόρφωσης περιλάμβανε 60 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 10 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους.  Έμφαση δόθηκε στα εξής:
1.    Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
2.    Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.
3.    Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
4.    Ενημέρωση για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.

ΔΡΑΣΗ Β2: Επιμορφωτικά σεμινάρια στην Θεσσαλονίκη (2011-12)

1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ (27 Ιουνίου-8 Ιουλίου 2011)

Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκε το Υποέργο 2 («Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τις Παρευξείνιες χώρες») με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2011 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο δύο εβδομάδων από 27 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2011 στο Α.Π.Θ. Στο σεμινάριο, που ήταν διάρκειας 60 ωρών (+ το εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα) συμμετείχαν ομογενείς εκπαιδευτικοί από τις Παρευξείνιες Δημοκρατίες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν  δεκαοκτώ ομογενείς εκπαιδευτικοί από τις Παρευξείνιες Δημοκρατίες (7 από Ρωσία, 2 από Γεωργία, 7 από Ουκρανία, 2 από Αρμενία).
Τα μαθήματα στηρίχτηκαν σε θεματικούς άξονες και έγινε προσπάθεια να είναι διακριτή η ειδικότερη διαφοροποίηση και να  αξιοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα ήταν τα ακόλουθα:
 • Λογοτεχνία και Γλώσσα
   
 • Τυπολογία  ασκήσεων για δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου
   
 • Το διδακτικό υλικό «Μαργαρίτα»
   
 • Προβλήματα στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
   
 • Κριτήρια ελληνομάθειας: Διαπιστωτικά Κριτήρια Αξιολόγησης, γλωσσικά τεστ
   
 • Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της ΝΕΓΞ
   
 • Ιστορία και πολιτισμός της Θεσσαλονίκης
   
 • Ιστορία και πολιτισμός
   
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Β΄ επίπεδο)
   
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα  (Α΄ επίπεδο) 
   
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή μαθήματος γλώσσας με τη συνδρομή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των  επικοινωνιών (ΤΠΕ)   (Θεωρία / πρακτικές ασκήσεις)

 

2) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ (25 Ιουνίου-6 Ιουλίου 2012)

 

Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκε το Υποέργο 2 («Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τις Παρευξείνιες χώρες») με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2012 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο δύο εβδομάδων από τις 25 Ioυνίου έως τις 6 Ιουλίου στο Α.Π.Θ. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά και ήταν διάρκειας 60 ωρών (+ 10 ώρες επισκέψεις με ξεναγήσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ιστορικά μνημεία, μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους). Συμμετείχαν ομογενείς και αλλογενείς εκπαιδευτικοί από τις Παρευξείνιες Δημοκρατίες, οι οποίοι διδάσκουν τη νέα ελληνική γλώσσα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά δεκαεννέα εκπαιδευτικοί από τις εξής χώρες: 8 από τη Ρωσία, 4 από τηΓεωργία, 5 από την Ουκρανία, 1 από την Αρμενία, και 1 από το Καζακστάν.
 
Τα μαθήματα στηρίχτηκαν σε θεματικούς άξονες και έγινε προσπάθεια να είναι διακριτή η ειδικότερη διαφοροποίηση και να  αξιοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα ήταν τα ακόλουθα:
 • Λογοτεχνία και Γλώσσα
 • Τυπολογία  ασκήσεων για δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου
 • Το διδακτικό υλικό «Μαργαρίτα»
 • Προβλήματα στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας«Έναν χυμό χωρίς παγκάκια, παρακαλώ!». Προφορά: εξάσκηση και διδασκαλία
 • Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • Ιστορία και πολιτισμός: Θεσσαλονίκη
 • Ιστορία και πολιτισμός: Μακεδονία
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή μαθήματος γλώσσας με την συνδρομή των ΤΠΕ (Θεωρία  / πρακτικές ασκήσεις)  
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα 
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα  (Α΄επίπεδο = Α2- Β1) 
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα  (Β΄επίπεδο = Γ1–Γ2)