Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Επίπεδο Ι , Επίπεδο ΙΙ & Επίιπεδο ΙΙΙ

 
Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Επίπεδο Ι , Επίπεδο ΙΙ & Επίιπεδο ΙΙΙ

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Επίπεδο Ι , Επίπεδο ΙΙ & Επίιπεδο ΙΙΙ

Τα κριτήρια ελληνομάθειας περιλαμβάνουν τεστ προφορικού και γραπτού λόγου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ελληνομάθεια των ομογενών μαθητών.