Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος

 

Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος

Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά (σελ. 235)

 

Στον τόμο αναλύονται οι κατευθυντήριες θεωρητικές γραμμές για το σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος, με βάση την υπάρχουσα γλωσσολογική, παιδαγωγική και διδακτική επιστημονική γνώση, καθώς και τη γνώση σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.