Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Editor's Note

Το περιοδικό ETUDES HELLENIQUES-HELLENIC STUDIES, εκδόθηκε για πρώτη φορά την Άνοιξη του 1983, στο Μόντρεαλ του Καναδά, με τη φιλοδοξία να λειτουργήσει ως Forum για τους επιστήμονες που ασχολούνταν με την Ελληνική Διασπορά και τον ελληνισμό γενικότερα. Με μια σύντομη διακοπή τη χρονική περίοδο 1985-1994, συνεχίστηκε η έκδοσή του από το Κέντρο Ελληνικών Ερευνών Καναδά-ΚΕΕΚ μέχρι το έτος 2004.

Το 2005 εγκαινιάστηκε μια νέα φάση στην ιστορία του περιοδικού. Στον μέχρι τότε εκδότη Στέφανο Κωνσταντινίδη, διευθυντή του «Κέντρου Ελληνικών Ερευνών Καναδά», προστέθηκαν ως συνυπεύθυνοι και συνεκδότες οι Μιχάλης Δαμανάκης, Διευθυντής του «Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών» (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (αρχικά) και ο Παναγιώτης Τσάκωνας από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στη συνέχεια).

Η ευθύνη για την έκδοση και διακίνηση του περιοδικού πέρασε στο «Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών» (ΕΔΙΑΜΜΕ) και την έκδοσή του ανέλαβαν οι Εκδόσεις Gutenberg (2005-2015).

Το έτος 2015 ακολούθησε μια αναστολή έκδοσης του περιοδικού έως ότου εξευρεθούν νέοι τρόποι συνέχισής του, σε ένα νέο περιβάλλον. Συγχρόνως ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του περιεχομένου του περιοδικού και τίθεται, δωρεάν, στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

The Études helléniques / Hellenic Studies journal, was first published in the Spring of 1983 in Montreal, Canada, with the ambition to function as a forum for scientists dealing with the Greek Diaspora and Hellenism in general. With a brief interruption in the period 1985-1994, it continued to be published by the Centre for Hellenic Studies and Research Canada until 2004.

In 2005 a new phase in the history of the journal was launched. To the actual editor Stephanos Constantinides, director of the Centre for Hellenic Studies and Research Canada-KEEK were added two co-editors: Michalis Damanakis, Director of the “Laboratory of Intercultural and Migration Studies” (EDIAMME) of the University of Crete, and Panagiotis Tsakonas from the Graduate Program “Cultural, Economic and International Relations in the Mediterranean” of the University of the Aegean.

The responsibility for the publication and circulation of the Journal was transferred to the Laboratory of Intercultural and Migration Studies” (EDIAMME) and was published by Gutenberg Publications (2005-2015).

In 2015 the journal's publication was suspended until new ways for its continuation found in a new environment were found. At the same time, the entire content of the Journal was digitized and made available, free of charge, to any interested parties.

La revue Études helléniques / Hellenic Studies, d'abord publiée par le Centre de recherches helléniques Canada-KEEK au printemps 1983, à Montréal, au Canada, avec l'ambition d'agir en tant que Forum, pour les scientifiques impliqués dans l’étude de la diaspora grecque et de l’hellénisme en général. Après une brève interruption de 1985 à 1994, la revue a continué à être publiée par le Centre de recherche hellénique Canada- KEEK jusqu'en 2004.

En 2005, une nouvelle phase de l'histoire de la revue a débuté. A l’ éditeur Stephanos Constantinides, directeur du Centre de recherches helléniques Canada-KEEK se sont joints comme co-directeurs avec responsabilité partagée, Michalis Damanakis, directeur du Laboratoire d'études interculturelles et migratoires (EDIAMME) de l'Université de Crète et Panagiotis Tsakonas du programme d'études supérieures "Relations culturelles, économiques et internationales en Méditerranée" de l'Université de la mer Egée.
La responsabilité de l' édition et de la distribution de la revue a été confiée au Laboratoire d'études interculturelles et migratoires (EDIAMME) et la publication aux Éditions Gutenberg (2005-2015).

En 2015 la publication de la revue a été suspendue jusqu'à ce que de nouveaux moyens et un nouvel environnement soient trouvés pour continuer son édition. Parallèlement la totalité de la revue a été numérisée et mis gratuitement à la disposition des parties intéressées.

HELLENIC_STUDIES__corrected.pdf    179.53 KBΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr