Άρθρα

Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά - Λεξιλόγιο

Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά
Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά _ Λεξιλόγιο

Μέρος Α' Πλαίσια και σκοποθεσία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

Μέρος Β' Προγράμματα σπουδών ανά ομάδα-στόχο και επίπεδο

Προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μέρος Γ' Παράρτημα

Λεξιλόγιο

Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος

 

Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος

Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά (σελ. 235)

 

Στον τόμο αναλύονται οι κατευθυντήριες θεωρητικές γραμμές για το σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος, με βάση την υπάρχουσα γλωσσολογική, παιδαγωγική και διδακτική επιστημονική γνώση, καθώς και τη γνώση σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.

 

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

 
Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Τα Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας για την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα βασίζονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών και στοχεύουν στη διαπίστωση της ελληνομάθειας και στην κατάταξη των μαθητών στο αντίστοιχο επίπεδο.

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Επίπεδο Ι , Επίπεδο ΙΙ & Επίιπεδο ΙΙΙ

 
Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Επίπεδο Ι , Επίπεδο ΙΙ & Επίιπεδο ΙΙΙ

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Επίπεδο Ι , Επίπεδο ΙΙ & Επίιπεδο ΙΙΙ

Τα κριτήρια ελληνομάθειας περιλαμβάνουν τεστ προφορικού και γραπτού λόγου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ελληνομάθεια των ομογενών μαθητών.

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Τα Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας για την Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα βασίζονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών και στοχεύουν στη διαπίστωση της ελληνομάθειας και στην κατάταξη των μαθητών στο αντίστοιχο επίπεδο.